Tsüstiit ravimi kiire tegevus

Millistel pereõdedel on retsepti väljakirjutamise õigus ja kuidas seda kontrollida saab? Ma ei ole kunagi olnud illusioone veganism või taimetoitlus, ja ma tõesti armastasin süüa praetud ribid, veiseliha keelt. Pressiteade on suunatud ajakirjanikele ajakirjandusliku algmaterjalina. Antibiootikum, mida saab ravida kuseteede haigustega. Sooviksime korraldada ravimi väljakirjutamise õigust omavatele isikutele veebiseminari webinar. Jah, ravimi hinna ja soodusmäära avaldamine ning selle reklaamimine on lubatud.

Ravimite valmistamise ja jaendamisega mitte tegelevaid apteeke puudutab määrus selles osas, mis hõlmab ravimite pakendist väljalugemist retsepti või tellimislehe alusel, mis on üheks jaendamise alaliigiks, kuid mida võib apteek teha ilma jaendamisruume omamata. Apteegi juhatajatel tuleb üle vaadata ja vajadusel kaasajastada ravimite valmistamist ja jaendamist puudutavad tööeeskirjad ja töökorraldus ning tutvustada ravimite valmistamise ja jaendamisega tegelevatele töötajatele muutunud nõudeid.

Olulisemad muudatused määruses 69 on järgmised: Ravimi valmistamise ja jaendamise mõisteid on täpsustatud. Kui seni kohaldati ravimite jaendamisele suures osas ravimite valmistamise regulatsiooni, siis nüüd on selgelt välja toodud, kas nõue kohaldub nii ravimite valmistamisele kui jaendamisele või ühele neist või jaendamise puhul kõigi jaendamise alaliikide puhul või vaid mõnele neist.

Üksikasjalikud nõuded on kehtestatud ravimite personaalsele jaendamisele, mille puhul pakend id jagatakse patsiendile väljastamiseks manustamiskordade kaupa. Personaalse jaendamise teenuse osutamine on vabatahtlik ning seda võib teha nii seadme vahendusel kui manuaalselt.

Oluline on tagada ravimite kvaliteedi säilimine ja vältida ristsaastumist. Selleks peab apteeker iga jaendamist eraldi hindama ja vajalikud meetmed kasutusele võtma.

Paremate ravitulemuste ning ravikulude vähendamise nimel on oluline tagada personaalsel jaendamisel raviskeemi muutmise paindlikkus. Selleks on ette nähtud retsepti alusel mitmes osas ravimite väljastamise võimalus, et korraga saaks jaendada ja väljastada ka üheks-kaheks nädalaks vajalik kogus ravimeid.

Toidulisandite jaendamisele apteegis kehtivad samad nõuded, mis ravimite jaendamisele. Apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ja ilma retseptita väljastatavate ravimite koostis ei ole tsüstiit ravimi kiire tegevus kehtestatud määruse lisas. Seeriaviisiliselt valmistatavad ja ilma retseptita väljastatavad ravimite nimetused ei ole oluliselt muutunud, kuid muutunud on mõned ravimite kasutamisjuhised.

Ravimeid valmistavatel apteekidel palume järgida, et ravimite märgistamisel kasutatakse Ravimiameti veebilehel olevaid kasutamisjuhendeid. Apteegis peavad olema määratud isikud, kellel on õigus ravimeid valmistada, jaendada, kontrollida ja väljastamiseks lubada.

Nimetatud isikutel peab olema piisav väljaõpe ja praktiline kogemus ning see tuleb dokumenteerida. Ravimite valmistamisel ja jaendamisel tekkinud vead ja kõrvalekalded ning võetud meetmed tuleb dokumenteerida, kõrvalekaldeid ja nende põhjusi tuleb analüüsida säte hõlmab ka apteegis ravimite valmistamisel ja kontrollimisel avastatud vigu või kõrvalekaldeid. Täpsustatud on nõudeid ravimite valmistamisel ja jaendamisel kasutatavatele töövahenditele, töövahendite kalibreerimisele ja hooldusele, sh töövahendite hoolduse dokumenteerimisele.

Ravimite valmistamisel ja jaendamisel kasutatavatele pakenditele esitatud nõudeid on täpsustatud. Muuhulgas peavad pakendid vastama toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatud nõuetele.

Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemetele on nõuded toiduseaduse § 31 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse Pressiteade on suunatud ajakirjanikele ajakirjandusliku algmaterjalina. Selle kasutamine ning selles sisalduvate faktide avaldamise ja viisi üle otsustab ajakirjanik isiklikult ja algallika avaldajast sõltumatult. Pressiteate avaldamisel peab ajakirjanik kriitiliselt hindama tsüstiit ravimi kiire tegevus sisu. Müügiloa hoidja poolt ravimi kohta avaldatud pressiteadet loetakse ravimireklaamiks ning selle üks-ühele avaldamine võib mõningatel juhtudel muutuda reklaamiks.

Kuidas muutub pressiteade reklaamiks? Reklaamiseaduse RekS § 2 kiire urineerimise tõus 3 mõistes on reklaam teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Müügiedenduslikul eesmärgil avaldatud teave ravimi kohta on ravimireklaam olenemata sellest, kas selle avaldaja saab otsest kasu või mitte. Nii on näiteks EL liikmesriigi kohus asunud seisukohale, et üldsusele suunatud pressiteade liigitub ravimireklaamina, kui teabes puudub objektiivsus, selles ei esitata teavet ravimi võimaliku kõrvaltoime kohta, puudub ravimi omaduste kokkuvõte või pakendi infolehes olev teave.

Samuti sai kaalukeeleks pressiteate avaldamise ajastus ravimi uue näidustuse eeldatava heakskiitmisega samale ajale. Ravimi kohta käivat kallutatud pressiteadet tuleb käsitleda ravimireklaamina, reklaamile on kehtestatud piirangud kooskõlas põhiseadusega ning piirangud on mõistlikud ja proportsionaalsed — seega tuleb neid nõudeid järgida ka pressiteadete puhul.

Ravimite pressiteadete kontekstis on müügiedenduslik teave igasugune teave, mis sisaldab endas ravimi positiivsete ja uudsete toimete esitlust ning nende sisu võib mõjutada ravimi kasutamise üldist praktikat ning väljakirjutamist.

Samuti on müügiedenduslik teave, mis on edastatud turule tulnud uue ravimi kohta. Kas meditsiiniõdedele võib müügiloa hoidja esindaja rääkida retseptiravimi omadustest ja kliinilistest uuringutest? Meditsiiniõed, va väljakirjutamise õigust omavad pereõed, on ravimiseaduse mõistes käsitletavad üldsusena, kuna ei kuulu ravimite väljakirjutamise õigust omavate isikute, proviisorite ega farmatseutide hulka.

Seega on kirjeldatud juhul tegemist üldsusele suunatud retseptiravimi reklaamiga, mis on RavS § 84 lõike 1 järgi keelatud. Retsepti väljakirjutamise õigusega pereõdedele retseptiravimite reklaam ei ole keelatud.

Siiski näeb Ravimiamet, et pereõdedele avaldatakse üksnes nende ravimite reklaami, mille väljakirjutamise õigus pereõel on vastavalt tsüstiit ravimi kiire tegevus Ravimiamet on üldiselt seiskohal, et tasakaalustatud ravimiteave SPC ja PIL on piisav arsti poolt määratud ravi jätkamisel retsepti väljakirjutamiseks ja ravimialaseks nõustamiseks. Millistel pereõdedel on retsepti väljakirjutamise õigus ja kuidas seda kontrollida saab?

Retsepti väljakirjutamise õigus on üksnes neil perearsti nimistu alusel tegutseva perearstidega koos töötavatel pereõdedel, kes on läbinud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse kliinilise farmakoloogia tunnise täiendkoolituse, mis kajastub tervishoiutöötajate riiklikus registris. Kui tervishoiutöötajate registrist pereõe retseptiõigust ei nähtu, siis ei ole pereõel retsepti väljakirjutamise õigust.

Perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötaval õel on õigus, märkides retseptile oma ametinimetuse, välja kirjutada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid: ATC kood A10 — diabeedi raviks kasutatavad ained, välja arvatud esmane retsept; ATC kood B01AA03 — varfariin kodade virvendusarütmia raviksvälja arvatud esmane retsept; ATC kood C02, C03, C07 välja arvatud sotaloolC08 ja C09 — kõrgvererõhutõvevastased ravimid, välja arvatud esmane retsept; ATC kood C10 — vere lipiidide sisaldust vähendavad ained, välja arvatud esmane retsept; ATC kood D06BA01 — hõbesulfadiasiin; ATC kood G02B, G03A ja G03DA02 — hormonaalsed rasestumisvastased ravimid, välja arvatud esmane retsept; ATC kood H03A — kilpnäärme hormoonid, välja arvatud esmane retsept; ATC kood J01XE01 — nitrofurantoiin ägeda tüsistumata tsüstiidi raviks ; imikute toitesegud, välja arvatud esmane retsept.

Seejuures peab õde perearstiga konsulteerima, et hinnata koos ravi jätkamist või selle muutmise vajadust.

NITROFURANTOIN NYCOMED - 50mg 20TK | Ravimid | Üle ravimi tutvustuse - es-racing.ee

Konsultatsioon tuleb dokumenteerida patsiendile tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti. Kas riski vähendamise kava RMP raames edastatav teave on käsitletav reklaamina? Kas täiendava järelevalve all olemise teave peaks minema ka ravimireklaamile?

valu maos ja kõhu kõhus tugev valu munasarjades urineerimise ajal

Kui riski vähendamise meetmena on ette nähtud müügiloa hoidja kohustus meditsiiniõdesid õpetada või juhendada, siis selle kohustuse täitmist ja selle käigus meditsiiniõdedele või üldsusele teabe jagamist ei saa lugeda ravimireklaamiks, vaid müügiloa tingimuste täitmiseks.

Seejuures peab müügiloa hoidja tagama, et teabe edastamisel piirdutakse RMP teabega ega lisata muud müügiedenduslikku infot. Ravimite väljakirjutamise õigust omavatele isikutele, proviisoritele ja farmatseutidele suunatud ravimireklaam Kui RavS § 85 lg 10 sätestatud nõuded on kirjas näiteks tassil või pastakal, kas see on kooskõlas ravimiseadusega? Kui müügiloa hoidja esindaja annab need üle isiklikul suhtlemisel, peavad ravimiseaduse § 85 lõikes 10 sätestatud nõuded olema trükitud üleantavale reklaamile.

Esemetele kui reklaamikandjatele kohalduvad trükireklaami nõuded. Jagatavad esemed ise on ravimiseaduse § 86 lõike 1 mõistes kingitused, mille väärtus ei tohi ületada 6,40 eurot.

orice seanss tsüstiidi pidev valu allosas kõht naiste põhjustab

Ravimiameti hinnangul peavad ravimireklaami kohustuslikud nõuded olema trükitud selgelt nähtavalt ja loetavas kirjas. Kui reklaamist ei ole võimalik lugeda teavet, mille kajastamist ravimiseadus nõuab, ei ole sisulised nõuded täidetud. Sellisel juhul loetakse, et kohustuslikku teavet nt ravimiseaduse § 85 lg 10 ei ole reklaamis esitatud.

Kas retseptiravimi reklaamis võib reklaamida ravimi uut hinda ja kirjutada välja täpne hind? Kas on lubatud soodusmäärade kajastamine trükistel?

sagedane urineerimine warkings tsüstiidi esimestel märke tabletid

Jah, ravimi hinna ja soodusmäära avaldamine ning selle reklaamimine on lubatud. Trükireklaamis oleme soovitanud siiski hinna ja soodusmäära kehtivuse ajaliselt määratleda, et vältida hinnateabe eksitavaks muutumist hilisemal ajahetkel.

Sooviksime retseptiravimi kohta teha reklaami selliselt, et teabe kandjaks on roll-up stend. Millistest nõuetest peaksime lähtuma?

Apotheka klienditeenindus

Roll-up stendidele laienevad ravimiseaduse § 83 üldnõuded ja § 85 lõikes 9 sätestatud nõuded. Tuleb arvestada, et ravimireklaamis sh roll-up stendil edastatav teave peab olema loetava suurusega ja nähtaval. Kui teave on ebamõistlikult väikeses kirjas või ei ole avalikustamisel nähtav näiteks jääb laua taha varjusiis ei ole ravimiseaduse § 85 lõikes 9 ettenähtud teavet sisuliselt edasi antud ning tegemist on viidatud sätte rikkumisega.

Samuti määrata antibiootikume, kui pyelonefriitureteriit ja teised haigused. Siiski on vaja meeles pidada, et tsüstiit ravimi kiire tegevus tugevad antibiootikumid on alati mitmeid kõrvaltoimeid. Tugevaim antibiootikumidel on kehale alati teatud negatiivne mõju. See puudutab peamiselt paljude tegevuste antibiootikume. Samuti on suur mitmesuguste meetmete spektri nimekiri, mida kasutatakse tsüstiidi raviks, on samuti suur.

Aga kõige parem enne ravi alustamist määrata patogeen ja selle tundlikkus antibiootikumide suhtes. Kõige rohkem parim vahend Naiste tsüstiitist valib arst selliste testide tulemused. Sellisel juhul, et tablett või pulber tsüstiit kiiresti ja tõhusalt ravida haiguse.

Kui juhtum on üsna töötab ja toimub granuleerimine põie Saab nimetada Collagohol instillatsiooni kursusele. Pärast ravi lõpetamist peame korrake uriini, et kontrollida, kas haigus hekestati. Ka tsüstiidi korral võib arst määrata antibiootikumi Amoksiklav. Amoksitsilliini ja klavulaanhapesamuti Amoksitsilliin. Antibakteriaalsed ained, mida spetsialist kõige sagedamini saab määrata puhul tsüstiidi: Antibiootikum, mis on väga sageli ette nähtud haiguse akuutse vormiga patsientidel.

Vajaduse korral areneb verega äge tsüstiit. See aine on ette nähtud isegi ilma eelnevalt läbi viidud uriini analüüsi. Mono- see on võimas uroantinexptiline, fosfoonhappe derivaat. Pulber, graanulid ja monuleri suspensioon. Vahendid on hästi töödeldud haiguse terava vormiga, kuid kroonilist tsüstiit tuleb ravida teiste ravimitega. Hind rubla.

Suhteliselt odavad tabletid - antibiootikumid mitmesuguse toimega fluorokinoloonide rühmast, mis sisaldavad norfloksatsiini. Need on tabletid tsüstiidi naistel, kiire ravi Kui see on alati märgitud, kuna enamik bakterid on aktiivse komponendi suhtes kõrge tundlikkus.

Kui mõni muu tsüstiidi ravi on määratud, ühe tableti või mitmeid meetodeid, mis ei too kaasa soovitud toimet, siis fluorokinoloonid on reservtooted. Fluorokinoloonide rühm sisaldab NorfloksatsiinTsiprofloksatsiinOffloxacin. Millised tsüstiidi tabletid naistele eelistavad, arst määratleb, mis võib määrata ka tabletid maitsetaimede tsüstiidiga. Normax maksab rubla. See tööriist on 5 ploki analoog, antibiootikum Nitroksoliin Kaasas oksükinoliinide rühmas.

Häirete võtmine on soovitatav kuseteede nakkushaiguste uretriit, püelonefriit, tsüstiit, epididimiit nakkushaiguste tunnuses. Kuidas rakendada tööriista, mis joob tablette Üldskeem Ravi peab määratlema spetsialisti.

Kuidas juua nitroxoliini sõltub kõigepealt arsti nimetamisest. Reeglina aktsepteeritakse ravim korda päevas 10 päeva jooksul. Hind - 70 rubla. Palina meditsiin aitab urogenitaalse süsteemi infektsioonidel, kui patogeenid on pemeidhappe suhtes tundlikud.

Juhised näitavad, et on võimalik võtta mg vahendit, et tsüstiitiiti kaks korda päevas 10 päeva jooksul. Analoog - tööriist Furamag Furamagi kulud - rubla.

Arstide ülevaated Monurali kohta

Ettevalmistused on nitrofuraani derivaadid, see peab olema purjus urogenitaalse süsteemi nakkuslike ja põletikuliste haigustega. Ravimite sellise aktiivne komponent Kasutatakse, kui bakteriaalsed külvamine määras haiguse põhjusliku aine tundlikkuse tundlikkusele frugini. Umbes kiire abi Kui tsüstiit, märgitakse see vahendite vastuvõtmisel: vastuvõtt kuvatakse 0,2 g vahendeid kaks korda või kolm korda päevas nädala jooksul või rohkem.

Kursust saab korrata 10 päeva jooksul.

Monuraalne ja tsüstiit! - Uuring

Maksab alates rubla. Antibiootikum, mida saab ravida kuseteede haigustega. Neversman määra ja tsüstiitiga.

 • Rezi allosas kõhu all kui urineerimine
 • Sagedane urineerimine tüdruk kui ravida
 • Saab uriini vere sattuda
 • Apteekri nõuanded põiepõletiku vastu
 • Valu põhjused kõhu allosas varases staadiumis
 • Sagedane urineerimisvalu ureteris

Aktiivne komponent nalidix happel Demonstreerib väljendatud antibakteriaalset aktiivsust. Ebameeldivaid tsüstiidi sümptomeid saab kõrvaldada 1 g ravimi 4 p võtmisega. Poolsünteetiline antibiootikumi makroliidide rühmast. Alis - Mitmesuguse toimeaine antimikroobsed Lans võib ravida urogenitaalsete infektsioonidega.

pärast tsüstiiti viivituse testi on negatiivne valu allosas kõhtu ref

Te saate taotleda alles pärast arsti ametisse nimetamist. Riigi kiire hõlbustamine toimub, kui te võtate mg rahalisi vahendeid kaks korda päevas. Odavad antimikroobsed vahendid, mis sisaldavad nitrofuraani.

valu kõhu ajal kui põie põletik äge valu kõhu ees

Furadonin kasutatakse kuseteede bakteriinfektsioonis. Kuidas sõltub sihtkohast. Enamikul juhtudel võtke vahend korda päevas 8 päeva jooksul.

Furacilin Nitrofuraani grupi puhul tegutseb tõhusalt kuseteede bakterite kahjustuse korral. Pesemiseks kasutatakse furaciliini tsüstiidiga. Strepotid Antimikroobne ravim.

Strepotid sellel on bakteriostaatiline toime seoses soolestiku söögipulgale, gonoconsidele, streptokokkidele, meningococcidele jne. Streptocid on ette nähtud sees, on vaja võtta selle korda päevas. Levomycetin Antimikroobne tööriist. Levomycetin tõhusalt tegutseb seoses mitmesuguste mikroorganismidega. Sa pead võtma korda päevas, ravi kestab vähemalt 1 nädal. Fondide tõhusus Need, kes on huvitatud sellest, kuidas kiiresti tsüstiidi vabaneda, tuleb arvesse võtta, et aja jooksul muutuvad bakterid antibiootikumide suhtes resistentseks.

See on väga oluline enne narkootikumite võtmist konsulteerida spetsialistiga, kes teab kõike tsüstiidi kohta ja saab määrata, mis aitab kiiresti ja tõhusalt aidata.

 • Alumises paremas püüdes
 • Pidev valu kõhu kõhus
 • Kuidas eemaldada valu tsüstiidi kiiresti
 • Ravimireklaam | Ravimiamet
 • Valu kõhu allosas tüve all
 • Teated ja juhendid apteekrile | Ravimiamet
 • Tsüstiidi raviks - Nefroos
 • Valu allosas kõhtu paisub kõhtu

Samaaegselt antibiootikumidega on ette nähtud muud vahendid, eelkõige fütopreparaadid, antispasmoodika, samuti immunostimulandid Viferon jt. Küünlad Viferon sisaldavad alfa-interferooni, immuunsüsteemi töö aktiveerimist. On ka teisi ravimeid.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Fütopreparats Laialdaselt kasutatakse kusekonnainfektsioonide ravis muru ja need vahendid, mille aluseks on taimsed komponendid. Maitsetaimed tsüstiidiga naistel on tõhusad igakülgses ravis. Maitsetaimed sisaldavad ravimid on tavaliselt ette nähtud, kui haigus on keeruline, valu ei ole liiga tugev, temperatuur ei ole liiga tugev.

Tavaliselt põhjalik ravi See tähendab taimsete komponentide sisaldavate ravimite kasutamist ja muid vahendeid: need on põletikuvastased, antibakteriaalsed ravimid. Taimne tööriist, mis sisaldab rohkem kui kümme erinevat ravimtaimede ekstrakti. Tähtis on diureetiline, põletikuvastane, antimikroobse toime. Kui juua Ciston Pikad komponendid aitavad kaasa asjaolule, et kuseteede põletik väheneb. Ka samaaegne vastuvõtt Antibiootikumidega on viimane tõhustatud.

Kui patsiendil on neerudega patsiendid urolititiaasaitab ravim konkreetsete diferentside lahustumisele. Lehed Barberry Lalberry lehed on põletikuvastane, diureetiline, siduv, antimikroobne mõju, aitavad ravida haiguste, mis arenevad tulemusena Golden Staphylococcus. Lamberma lehed kasutatakse tsüstiit, püelonefriit, nefropaatiad rasedatel naistel, samuti gonorainerykülm ja muu.

Õiguskaitsevahendid aitavad tugevdada antibiootikumide mõju, suureneb immuunsus. Selle umbrohu, saate süüa teed, kuid on soovitatav kasutada kuivat tooraineid kimbud. Kodus, jõhvikamahla saab kasutada ka. Cranberry on vahend, mis siseneb palju folk õiguskaitsevahendeid Kui tsüstiit. See marja on antimikroobne, diureetiline toime, on isegi nimi "Looduslik antibiootikum".

On tõendeid selle kohta, et pärast iga päev mg jõhvika saamist väheneb haiguse kordumise sagedus. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : peavalu, unisus, peapööritus, uimasus, nüstagm silmatõmblusdüspnoe õhupuudustunneräginad kopsus, köha, uriini värvuse muutus pruun või tumekollane.

Harva esinevad kõrvaltoimed rohkem kui 1-l kasutajal st : äge kopsukahjustus, mis võib hõlmata nii kopsupõletikku, turset kui ka verejooksu, hepatiit maksapõletikmaksanekroos kärbusmaksafunktsiooni näitajate tõus, maksatsirroos maksa sidekoestumine. Väga harva esinevad kõrvaltoimed vähem kui 1-l kasutajal st : erinevad verepildi muutused, ülitundlikkusreaktsioonid kaasaarvatud anafülaksiasüsteemne erütematoosne luupus, ravimpalavik, ülitundlikkusreaktsioonidega kaasneb sageli kopsukahjustus, kehatemperatuuri tõus, raske ja mõnikord pöördumatu perifeerne neuropaatia käte ja jalgade tundehäired, kuumatunne, motoorikahäired ja lihasatroofiahealoomuline koljusisene vererõhu tõus, silma lateraalse sirglihase halvatus, näonärvi halvatus, BOOP oblitereeriva bronhioliidi vorm, millega kaasneb kopsukoe armistumine tsüstiit ravimi kiire tegevus, kopsu sidekoestumine, kõhunäärmepõletik, kõrvasüljenäärmepõletik, mööduv kiilaspäisus, äge interstitsiaalne nefriit neerupõletikkristalluuria kristallide leidumine uriinis.

lihtne valu kui urineerimine kui tsüstiit kastmine punakas

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

 1. Kas salo saab tsüstesize
 2. Valus kõht vasakul ja alla
 3. Üldsusele suunatud ravimireklaam 1.
 4. Arvesse läheb ka veebipõhine koolitus, mis vastab kõigile ülejäänud nõuetele.
 5. Mida teha haiguse ägeda vormiga, inimene peab küsima arsti uroloog.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.